Město Manětín
Město Manětín

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Manětín
Město Manětín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Manětín 89
33162 Manětín
Podatelna, matrika, pokladna: 373 392 258
Kancelář tajemnice: 373 392 160
Účtárna, matrika: 373 392 306
Stavební úřad: 373 392 256
Lesní hospodářství: 373 392 475
Kancelář starosty: 373 392 217
E-mail: starosta@manetin.cz
WWW: www.manetin.cz/
ID Datové schránky: wzeb8dv
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Manětín 89
  33162 Manětín
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Manětín 89
  33162 Manětín
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 12:0012:30 – 17:00
  středa8:00 – 12:0012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Podatelna, matrika, pokladna: 373 392 258
  Kancelář tajemnice: 373 392 160
  Účtárna, matrika: 373 392 306
  Stavební úřad: 373 392 256
  Lesní hospodářství: 373 392 475
  Kancelář starosty: 373 392 217
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  posta@manetin.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: wzeb8dv
ČSOB: 246820690/0300, IBAN: CZ2003000000000246820690
ČNB: 94-8019371/0710 (Česká národní banka)
KB: 115-8951910217/0100, IBAN: CZ2401000001158951910217
ČS: 3858440369/0800, IBAN: CZ03 0800 0000 0038 5844 0369
Fio: 2001701035/2010, IBAN: CZ8520100000002001701035
00258091
DIČ: CZ00258091

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Manětín
  Manětín 89
  33162 Manětín
 • e-mailem: posta@manetin.cz
 • elektronickým podáním: posta@manetin.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 373 392 258
  373 392 160
  373 392 306
  373 392 256
  373 392 475
  373 392 217

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Manětín vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad za poskytování informací (116.86 kB)

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Manětín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva Informace 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,73 kB
Staženo: 17×
Vloženo: 8. 2. 2024

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva Informace 2022 na NET.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,26 kB
Staženo: 66×
Vloženo: 10. 1. 2023

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva Informace 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,53 kB
Staženo: 131×
Vloženo: 3. 2. 2022

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva Informace 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,45 kB
Staženo: 207×
Vloženo: 18. 2. 2021

Výroční zpráva za rok 2019

Zpráva o podání informací2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 136,45 kB
Staženo: 245×
Vloženo: 27. 2. 2020

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva Informace 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 283,28 kB
Staženo: 356×
Vloženo: 12. 2. 2019

Výroční zpráva za rok 2017

S22BW-418030609020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,79 kB
Staženo: 544×
Vloženo: 6. 3. 2018

Výroční zpráva za rok 2016

s22bw-417021517450.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,41 kB
Staženo: 671×
Vloženo: 15. 2. 2017

Výroční zpráva za rok 2015

zpráva informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 52,36 kB
Staženo: 829×
Vloženo: 20. 1. 2016

Výroční zpráva za rok 2014

Únor 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 29,93 kB
Staženo: 794×
Vloženo: 20. 1. 2016

Výroční zpráva za rok 2013

zpráva informace2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,99 kB
Staženo: 873×
Vloženo: 5. 3. 2014

Výroční zpráva za rok 2012

zpráva o podávání informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 359 kB
Staženo: 1,091×
Vloženo: 11. 2. 2013

Výroční zpráva za rok 2011

zpráva 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 805,54 kB
Staženo: 1,187×
Vloženo: 28. 2. 2012

Výroční zpráva za rok 2010

výroční zpráva 10699.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 819,06 kB
Staženo: 1,185×
Vloženo: 27. 2. 2012

Výroční zpráva za rok 2009

zveřejňování2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 29,48 kB
Staženo: 1,076×
Vloženo: 27. 2. 2012

Výroční zpráva za rok 2008

zveřejňování 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 29,47 kB
Staženo: 1,088×
Vloženo: 27. 2. 2012

Rok 2024

Informace 4/2024 (zveřejněno 16. 4. 2024) Typ: PDF dokument, Velikost: 353.63 kB

Informace 3/2024 (zveřejněno 16. 4. 2024) Typ: PDF dokument, Velikost: 1.94 MB

Informace 2/2024 (zveřejněno 21. 2. 2024) Typ: PDF dokument, Velikost: 680.06 kB

Informace 1/2024 (zveřejněno 9. 1. 2024) Typ: PDF dokument, Velikost: 170.67 kB

Rok 2023

Informace 8/2023 (zveřejněno 11. 9. 2023) (177.81 kB)

Informace 7/2023 (zveřejněno 11. 9. 2023) (342.78 kB)

Informace 6/2023 (zveřejněno 18. 8. 2023) (1.19 MB)

Informace 5/2023 (zveřejněno 3. 8. 2023) (1.2 MB)

Informace 4/2023 (zveřejněno 3. 8. 2023) (290.88 kB)

Informace 3/2023 (zveřejněno 19. 4. 2023) (489.86 kB)

Informace 2/2023 (zveřejněno 14. 2. 2023) (141.37 kB)

Informace1/2023 (zveřejněno 10. 1. 2023) (325.81 kB) 

 

Rok 2022

Informace 5/2022 (zveřejněno 11. 11. 2022) (359.55 kB)

Informace 4/2022 (zveřejněno 25. 10. 2022) (2.82 MB)

Informace 3/2022 (zveřejněno 20. 10. 2022) (974.03 kB)

Informace  2/2022 (zveřejněno 3. 10. 2022) (1.23 MB)

Informace 1/2022 (zveřejněno 26. 1. 2022) (224.86 kB)

 

Rok 2021

 

Informace 2/2021 (zveřejněno 8. 11. 2021) (384.72 kB)

Informace 1/2021 (zveřejněno 29.10.2021) (937.96 kB)

Rok 2020

Informace 1/2020

Informace 2/2020

Informace 3/2020

Informace 4/2020

Informace 5/2020

Informace 6/2020

Informace 7/2020

 

Rok 2019

Informace 1/2019

Informace 2/2019

Informace 3/2019

Informace 4/2019

Informace 5/2019

Informace 6/2019

Rok 2018

Informace 1/2018

Informace 2/2018

Informace 3/2018

Informace 4/2018

Informace 5/2018

Informace 6/2018

Rok 2017

Informace 1/2017

Informace 2/2017

Informace 3/2017

Informace 4/2017

Informace 5/2017

Informace 6/2017

Informace 7/2017

Informace 8/2017

Informace 9/2017

Informace 10/2017

Rok 2016

Informace 1/2016

Informace 2/2016

Informace 3/2016

Rok 2015

Informace 1/2015

Informace 2/2015

Informace 3/2015

Informace 4/2015

Informace 5/2015

Informace 6/2015

Informace 7/2015

Rok 2014

Informace 1/2014

Informace 2/2014

Rok 2013

Informace 1/2013

Informace 2/2013

Informace 3/2013

Informace 4/2013

Rok 2012

Informace 1/2012

Informace 2/2012

Informace 3/2012

Informace 4/2012

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zlatý erb - hlasujte

Zlatý erb - soutěž o nejlepší webové stránky

Dejte nám prosím svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!

Rizika a nebezpečí

Aktuální počasí

dnes, neděle 19. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/9 °C
úterý 21. 5. déšť 22/11 °C
středa 22. 5. déšť 15/10 °C

Mobilní aplikace Manětín

Mobilní aplikace

Aktuální teplota

27.8.2023 17:08

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Leuchtenberg

Jsme členy

MAS Vladař o.p.s.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Svaz měst a obcí České republiky

Spolek pro obnovu venkova

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Sdružení místních samospráv ČR


mapa